torstai 20. kesäkuuta 2013

Lisääkö uusi metsälaki valinnanvapautta?

Julkaistu Helsingin Sanomissa 1.5.2013.


Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriöstä kirjoitti (HS Mielipide 27. 4.) tulevan metsälain parantavan metsäluonnon monimuotoisuutta ja luontaisen uudistamisen käyttömahdollisuuksia. Ojala väitti, ettei voimakkaita hakkuita luontokohteissa tulla sallimaan.

Säännökset mahdollistavat erityisen tärkeissä elinympäristöissä hakattavan enintään 25 prosenttia runkoluvusta. Tämä voi kuulostaa vähältä, mutta kun huomioidaan, että runkolukuun lasketaan kaikki rungot, jotka ovat halkaisijaltaan yli seitsemän senttimetriä, mahdollistaa tuleva laki esimerkiksi kaikkien tukkipuukokoisten puiden hakkuun. Miltä mahtaisi näyttää puronvarsi tai lehtolaikku tällaisen käsittelyn jälkeen?

Erirakenteisen metsän kasvatushakkuun jälkeiselle puustolle on lakiehdotuksessa määritelty vähimmäismäärät, jotka ovat hieman alempia verrattuna tasarakenteiseen kasvatushakkuuseen. Vähennys on kuitenkin parhaimmillaankin keskimäärin noin 15 prosenttia, karuimmilla alueilla sekä koivuvaltaisissa metsissä vähennystä ei ole lainkaan. Jo nykyään voimassa olevat säännökset sallivat puuston vähimmäismäärän alittamisen erityisen perustellusta syystä. Hyväksyttävä syy on esimerkiksi "tasaikäisestä poikkeavan metsän kasvatus" eli toisin sanoen erirakenteiskasvatus. Ei siis mitään uutta suurista lupauksista huolimatta.

Uudistamispainotteiselle erirakenteiselle hakkuulle ei sen sijaan ole laadittu kriteerejä. Onkin todennäköistä, että lakia tulkitaan siten, ettei uudistushakkuuta erirakenteisena tulla sallimaan.
Suurin epäkohta tulevassa laissa on se, ettei siinä määritellä mitenkään mitä tapahtuu, jos kasvatushakkuussa mennään syystä tai toisesta alle puuston minimirajan tai jos luontaisessa uudistamisessa hyväkasvuinen taimikko ei aivan saavuta vaadittua vähimmäismittaa.

Nykysäännöksissä on viranomaisille annettu harkintavaltaa: uudistamisvelvoite tulee voimaan vain, jos metsänuudistaminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin jäljellä olevan puuston kasvattaminen. Uudesta laista tämä mahdollisuus on poistettu. Tällöin metsänomistajalle voi jäädä, oikeuteen joutumisen välttääkseen, ainoaksi vaihtoehdoksi avohakkuu ja metsänviljely, oli se sitten taloudellisesti tai ekologisesti kuinka järjetöntä tahansa.

Sakari Hankonen
puheenjohtaja
Ekometsätalouden liitto ry
sakari.hankonen-@-gmail.com

Ei kommentteja: